Projekt STUDOVINY

Hlavní cíle projektu „Studoviny“ (2012 – 2013)

První společný projekt všech členů Sekce denního tisku UV – (tj. objektivita při hodnocení úlohy tisku)

Přiblížit „výrobu informace“ a podtrhnout její význam a důležitost v osobním i profesním životě

Důraz bude kladen na blízkost tištěné a digitální formy obsahu a jejich vzájemnou závislost a podmíněnost

Medializace projekt a spolupráci vydavatelů denního tisku se školami prostřednictvím mediálních partnerů

Společně se specializovanou agenturou – např. GfK Czech – uspořádat ve školách rozsáhlý průzkum s cílem získat relevantní marketingová data (viz. příloha)

Rozsah projektu (počet a místa škol/tříd, ročník apod.)

Počet tříd, resp. počet deníků (7): utvoří se 7 týmů o max. počtu 15 studentů. Optimálně se zúčastní žáci 3 ročníků příslušných škol.

Místo: Praha, Brno, Hradec Králové, Poděbrady

Předtím se provede pro školy prezentace, losování deníků (školy si vylosují zástupci deníků v Praze), výběr témat.
První práce by byly zpracovány a otištěny v říjnu.

Zapojení do vyučovacího procesu proběhne podle dohody s řediteli škol. Optimálně ve výuce českého jazyka a základů společenských věd.

Řízení prací jednotlivých tříd.

Provádějí R.B. a P.Ž. ve spolupráci s pedagogy škol ustaví ve vybraných třídách týmy, zorganizují volbu „šéfredaktora“, zrežírují volbu témat a stanoví časové dimenze. Uskuteční základní instruktážní přednášky o práci pro denní tisk a rozdají se „skripta“.

Dále zajistí průběžný monitoring a kontrola činnosti týmů, sběr a hodnocení výsledků práce, předvýběr/výběr materiálů ke zveřejnění, zpětná evaluace a zhodnocení ve zúčastněných třídách, analýza otištěné stránky a rozdání
dalších úkolů takto poučeným studentům pro další měsíc. A toto periodicky ve všech 3 fázích realizace projektu.

Finanční fond – (nadstavbová varianta finanční gramotnosti v případě zapojení sponzora projektu)

Případné finanční částky, na podporu širšího záběru projektu a na podporu finanční gramotnosti studentů není přímo vázané na projekt „Studoviny“, bude vedlejším produktem, podle případné angažovanosti finančního partnera.
Principiálně tento vedlejší produkt není součástí projektu Studoviny.

Popis a možná předběžná témata „Studovin“

  • Role vzdělání v moderní společnosti a současný stav – možno v návaznosti na diskusi o problematice VŠ (kauza, anketa, rozhovor atd.)
  • Internet jako moderní komunikační platforma, snahy o regulaci internetu (zpráva, analýza, rozhovor, poznámka atd.)
  • Korupce jako rakovina doby prorůstající veřejnou správou (reportáž, rozhovor, komentář, glosa)
  • Problematika municipalit – komunální a regionální témata (v souvislosti s krajskými volbami)
  • Potřebuje mladý člověk kulturu, resp. jakou kulturu potřebuje? Aneb kultura jako vyjádření moderního životního stylu

Design „Studovin“

Primárně jde o „studijní pomůcku“ pro názornější vysvětlení práce s textem, jednotlivými žánry, rozdíly mezi seriózním a společenským listem apod. Přístup tabloidu a zpravodajského deníku k užití grafiky, písma, velikostí atd.,
je naprosto odlišný. Nejde pro jednotlivé deníky o závazný grafický vzor. Pouze hlavička „Studoviny“ by měla být ve všech titulech shodná.

periodicita – 1 měsíčně

rozsah – 1 tisk. strana

design – společné logo, dále grafika vycházející z vizuálů jednotlivých listů

otázka vydání v jeden den ve všech titulech – je možno, ale není nutno, postačí editace v průběhu jednoho týdne

Popis účasti titulů a vedoucích projektu

Krátké anotace o listu, jeho zaměření, postavení na trhu apod., bude součástí rozdávaných skript. Zprostředkují R.B. a P.Ž. Seznámení s titulem, který bude partnerem konkrétní školy, bude pro redakci či její pracovníky dobrovolné.

Prvotní editing příspěvků provedou R.B. a P.Ž., redakce listu edituje až závěrečnou fázi, tzn. eliminuje případné chyby, zkracuje z důvodu místa atd.

Studenti se dovědí, jaký prostor zhruba odpovídá jak velkému počtu znaků nebo velikosti obrázků, a výsledkem bude zhruba navržený vizuál stránky, který si redakce doladí podle své potřeby.

Cílem je, aby projektem nebyly listy zatíženy víc, než samy připustí.

Zapojení výzkumné agentury

Průzkum GfK (viz. Příloha – vzor průzkumu)či jiné agentury: v tomto případě by mělo jít o první objektivizovaný průzkum orientovaný na středoškolskou mládež tak, aby odpovědi zahrnovaly problematiku informací, informovanosti
a denního tisku jako relevantního nosiče aktuálních využitelných informací.

Veřejné hodnocení studentských prací

Snahou bude umožnit hodno cení otištěných i vybraných neotištěných prací studentů širokou veřejností optimálně na webu. Zda půjde o podsekci stávajících stránek Unie vydavatelů nebo o jiné řešení bude vycházet z technické a s tím spojené finanční náročnosti takového řešení.

Součástí tohoto veřejného „známkování“ mohou být další otázky marketingového charakteru, které by doplnily oficiální průzkum specializované agentury.

Třída – tým s nejlepším spontánním hodnocením (nejvyšší průměr celkového čtenářského hodnocení za celý projekt) je vítězem celého projektu. Dárky a ceny odvisí od angažovanosti případných komerčních partnerů. Vítána je exkurze pro vítěznou třídu v příslušném deníku.

Představa o popularizaci projektu

Popularizace projektu prostřednictvím mediálních partnerů, např. ČT a ČRo. Cílem projektu je zvýšení mediální gramotnosti specifického věkového a sociálního segmentu (studenti SŠ), navození vstřícného vztahu k periodickému
tisku, upozornění na jeho nezastupitelnost na mapě médií a informačních zdrojů.

Dále např. vždy týden před vydáním studentské stránky anoncovat v listu formou upoutávek.